VALENCIÀ

L’Associació Valenciana Mosatros, en avant AVM, és una entitat sense ànim de lucre que naix en 2023 del desig de molts valencians de fer valencianisme actiu. Es dir, en conseqüència de l’observació de la necessitat de defendre la nostra idiosincràsia, dels atacs que patix. Ya que amem esta terra valenciana, volem defendre de la censura, manipulació i suplantació, la cultura i llengua valencianes . Omplir, en este sentit, el buit deixat per les nostres pròpies Institucions Públiques i Civils de Valéncia i el seu Històric Regne de Valéncia. Mosatros volem, des del coneiximent de lo propi i l’orgull que això aporta, defendre els interessos valencians (de tot el territori de l’històric Regne de Valéncia). L’AVM transmetrà els mateixos coneiximents, ya que, lo que no es coneix no es pot defendre, i debem defendre-nos de manera proactiva.

Des de L’AVM volem fomentar eixe amor, des del respecte i l’amor tamé a Espanya i totes les seues regions.  Nosatros, a diferència dels proyectes de nacionalisme excloent, a on se busca crear animadversió cap a ‘lo espanyol’, crearem punts d’unió entre la nostra regió i totes les demés. Rescatarem i posarem en valor les similituts, cultura, gastronomia, costums i història compartides, aixina com la llengua comuna entre tots els espanyols.

L’AVM vol ser una de las principals entitats sense ànim de lucre de l’Estat espanyol y una de les organisacions culturals més rellevants a nivell europeu. Volem ser un pilar de la promoció de la cultura y la llengua y un actor clau en la defensa dels drets humans i civils dels valencians, també a nivell europeu i mundial.Per això l’AVM basarà la seua activitat principal en el creiximent de persones vinculades a la mateixa. Hi hauran disponibles varis modos de vinculació en l’entitat per adaptar-nos a tots els perfils de valencians.

L’AVM tindrà una activitat diaria en la captació proactiva d’afiliats i atres modos de vinculació de persones. Se durà a terme en els carrers i places de les localitats valencianes. Tamé se farà porta a porta. Organisarem i participarem en distints events. I dispondrem d’un aparat de divulgació digital competent, per a poder facilitar l’adhesió al proyecte. Tot això, acompanyat d’accions publicitàries i d’atre tipo, que facilitaran ademés de l’unió de valencians a la causa, una completa i continua divulgació dels nostres mensajes i objectius, i les campanyes actives per a acostar-nos a la seua consecució.

¿Per qué o per a qué? Molt simple. Quantes més persones sigam, més força i pressió podrem eixercir sobre els diferents grups i actors de la política local, regional i nacional, per a conseguir els nostres proposits. Perque són les persones les que fan possible la consecució dels objectius, pero no podem obviar que és la política la ferramenta per a portar-los a terme. Per una banda hi ha que treballar junt al poble per a que este tinga un mandat per als polítics, i despuix pressionar a estos per a fer-ho possible. És el nostre desig, no donar explicacions o estar plegats a imposicions que vinguen des d’un costat o d’atre, i fomentar el desig de la societat valenciana d’abanderar i dirigir el seu propi camí, cap al seu propi futur. Per eixe motiu, l’AVM se finançarà al 100% en aportacions privades i lo mínim possible de convenis en l’administració pública.


ESPAÑOL

La Asociació Valenciana Mosatros, en adelante AVM, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2023 del deseo de muchos valencianos de hacer valencianismo activo. Es decir, en consecuencia de la observación de la necesidad de defender nuestra idiosincrasia, de los ataques que sufre. Ya que amamos esta tierra valenciana, queremos defender de la censura, manipulación y suplantación, la cultura y lengua valencianas . Llenar, en este sentido, el vacío dejado por nuestras propias Instituciones Públicas y Civiles de Valencia y su Histórico Reino de Valencia. Nosotros queremos, desde el conocimiento de lo propio y el orgullo que eso aporta, defender los intereses valencianos (de todo el territorio del histórico Reino de Valencia). La AVM transmitirá los mismos conocimientos, ya que, lo que no se conoce no se puede defender, y debemos defendernos de manera proactiva.

Desde la AVM queremos fomentar ese amor, desde el respecto y el amor también a España y todas sus regiones. Nosotros, a diferencia de los proyectos de nacionalismo excluyente, donde se busca crear animadversión hacia ‘lo español’, crearemos puntos de unión entre nuestra región y todas las demás. Rescataremos y pondremos en valor las similitudes, cultura, gastronomía, costumbres e historia compartidas, así como la lengua común entre todos los españoles.

La AVM quiere ser una de las principales entidades sin ánimo de lucro del Estado español y una de las organizaciones culturales más relevantes a nivel europeo. Queremos ser un pilar de la promoción de la cultura y la lengua, y un actor clave en la defensa de los derechos humanos y civiles de los valencianos, también a nivel europeo y mundial. Por eso la AVM basará su actividad principal en el crecimiento de personas vinculadas a la misma. Habrá disponibles varios modos de vinculación en la entidad para adaptarnos a todos los perfiles de valencianos.

La AVM tendrá una actividad diaria en la captación proactiva de afiliados y otros modos de vinculación de personas. Se llevará a cabo en las calles y plazas de las localidades valencianas. También se hará puerta a puerta. Organizaremos y participaremos en distintos eventos. Y dispondremos de un aparato de divulgación digital competente, para poder facilitar la adhesión al proyecto. Todo eso, acompañado de acciones publicitarias y de otro tipo, que facilitarán además de la unión de valencianos a la causa, una completa y continúa divulgación de nuestros mensajes y objetivos, y las campañas activas para acercarnos a su consecución.

 

No responses yet

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *