Fomentar el deport com activitat fonamental en la vida diaria de les persones. Favorint tamé el desenroll de les entitats que ho fomenten i es dediquen ad ell. Moltes d’eixes entitats són també representants de la  nostra terra
fòra del nostre territori. Vigilarem per a que facen una bona representació del mateix, i de la cultura valenciana, reflectida pel mig de la Llengua Valenciana moltes voltes, i atres pel mig dels símbols en escuts d’entitats o federacions
deportives. Fomentarem una alimentació sana, sostinguda per la dieta mediterranea, de la qual som grans productors de molts dels aliments que la formen. Posarem en valor els nostres productes des del punt de vista de donar resposta
a les diferent necessitats nutricionals del dia a dia. Per tot lo expost anteriorment, fomentarem un estil de vida deportiu i saludable, lligat tamé en els valors de la solidaritat i la tolerància, l’integració i la cultura valenciana.

1149.- Documento firmado por Ibn Mardanis, (el famós Rei Llop, d’orige mossarap, naixcut en Peníscola en l’any 1124 que va aplegar a ser rei de tota la zona oriental del Al-Andalus, en el que firma un tractat en romanç pla en les repúbliques de Pisa i Gènova en el que oferia als ciutadans de dites repúbliques bany gratuït i una alhóndiga per al comerç. Mides:

 • Fomentarem la creació i manteniment de penyes deportives de recolzament a equips i entitats deportives.
 • Patrocinarem i finançarem, per este orde, entitats i clubs deportius de distintes disciplines deportives.
 • Sugerirem, i exigirem l’us correcte de la llengua valenciana i els símbols valencians en els escuts, logotips, anagrames i distints soports grafics que representen a les entitats deportives, i federacions o associacions deportives
  i de penyes. Aixina com la llengua valenciana en els seus comunicats i webs.
 • Fomentarem la concienciació de la relació entre nutrició i deport en una vida sana, i les qualitats ideals dels nostres productes alimenticis per a que siguen referència en este comés. Fomentarem l’interés per una correcta i equilibrada
  nutrició. Lluitant contra l’obesitat a totes les edats i el sedentarisme. Animant en allò a conéixer i consumir els productes locals, de proximitat i temporada, contribuint en tot allò, a revitalisar l’activitat econòmica dels
  nostres productors locals.
 • Realisarem events deportius, en fins no solament saludables, sino també solidaris i culturals.

1150.- Ibn Lubbun, senyor de Morvedre compon la seua harja en romanç valencià. ¡Ay mamá, meu al habib, vay-se e no més tornarad. Gar, ¿qué faré yo, mamá?  

FOMENTO DEL DEPORTE Y VIDA SALUDABLE

Fomentar el deporte como actividad fundamental en la vida diaria de las personas. Favoreciendo también el desarrollo de las entidades que lo fomentan y se dedican a él. Muchas de esas entidades son también representantes de nuestra tierra fuera de nuestro
territorio. Vigilaremos para que hagan una buena representación del mismo, y de la cultura valenciana, reflejada por medio de la Lengua Valenciana muchas veces, y otras por medio de los símbolos en escudos de entidades o federaciones
deportivas. Fomentaremos una alimentación sana, sostenida por la dieta mediterránea, de la cual somos grandes productores de muchos de los alimentos que la forman. Pondremos en valor nuestros productos desde el punto de vista de dar
respuesta a las diferente necesidades nutricionales del día a día. Por todo lo expuesto anteriormente, fomentaremos un estilo de vida deportivo y saludable, ligado también con los valores de la solidaridad y la tolerancia, la integración
y la cultura valenciana.  

1198.- Aben Al Abbar, historiador i escritor naixcut en Valéncia, autor de diccionaris bibliogràfics continguts en els codics Escurialenses nº 1649, 1670, 1673, 1725, … trobem entre atres, les següents paraules del romanç valencià que parlava : ‘Boyathella’(Boatella), ‘Bunyol’(Bunyol), ‘monastir’(monasteri), ‘Alpwont’(Alpont), ‘Palma’(Palma), ‘El Sabathair’( El Sabater)… Medidas:

 • Fomentaremos la creación y mantenimiento de peñas deportivas de apoyo a equipos y entidades deportivas.
 • Patrocinaremos y financiaremos, por este orden, entidades y clubes deportivos de distintas disciplinas deportivas.
 • Sugeriremos, y exigiremos el uso correcto de la lengua valenciana y los símbolos valencianos en los escudos, logotipos, anagramas y distintos soportes gráficos que representan a las entidades deportivas, y federaciones o asociaciones
  deportivas y de peñas. Así como la lengua valenciana en sus comunicados y web.
 • Fomentaremos la concienciación de la relación entre nutrición y deporte en una vida sana, y las cualidades ideales de nuestros productos alimenticios para que sean referencia en este cometido. Fomentaremos el interés por una correcta
  y equilibrada nutrición. Luchando contra la obesidad a todas las edades y el sedentarismo. Animando con ello a conocer y consumir los productos locales, de proximidad y temporada, contribuyendo con todo ello, a revitalizar la actividad
  económica de nuestros productores locales.
 • Realizaremos eventos deportivos, con fines no sólo saludables, sino también solidarios y culturales.

1200.- La epístola “planchs de Sen Esteve” explicaciones en romanç pla baix textos en llatí; ‘esta liço que llegirem dels fayts dels apostols la trayrem, lo dit san luch, recontarem de Sen Esteve parlarem. En aycell temps quant Deus fon nat e font de mort ressucitat, e puys el cel sen fon puitat, sent Esteve fo lapidat’, ‘Anyats senyors pel qual raysó lo lapiderom lifello, quan iron que Deus en ell fo, e fes miracles per sondo. En contra luy corren e van li felló libertiniam e li cruel ciriniam …’

1200.- Epístola farsida “Mila in gallicantu” trovada en la Catedral de Valéncia a on a partir de la fulla 161 anotaciones en romanç pla.

Pellentesque tellus 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Phasellus luctus


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Etiam sodales


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Nullam eu sem


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Pellentesque tellus 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Phasellus luctus


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Etiam sodales


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Nullam eu sem


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Pellentesque tellus 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Phasellus luctus


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Etiam sodales


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.
Nullam eu sem


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

No responses yet

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *