Ecologisme en trellat. Conservant la terra a on vivim i els seus ecosistemes i especies vegetals i animals que els poblen. Pero respectant l’activitat agrícola, ganadera, cinegètica i la peixca posant en valor els aports que fan estes activitats a la conservació de la fauna o flora. Aixina com l’aprofitament dels nostres recursos naturals, especialment els de producció energètica per a minvar la dependència de tercers països i la conseqüent impronta de carbono derivada d’allò. Posarem especial atenció a les problemàtiques de l’aigua.

El desenroll econòmic de les diferents activitats de cada u de tots els sectors econòmics, deu de poder garantisar-se sense donar l’esquena a la naturalea. Pero sense detindre l’evolució en l’excusa d’un ecologisme imperant, arbitrari, i moltes voltes contradictori en ell mateix. Aixina com hi ha que trobar sempre la compatibilitat entre l’ecologisme i el correcte desenroll i una potent evolució de les nostres infraestructures.

1106.- Ibn Buqlaris, mege, botànic i escritor, en la seua obra “Kitab al Mustaini” o “Libro de Al-Musta’in” (diccionari romanç valencia-romanç saragossà) diferencia noms de les aljamies de Saragossa i Valencia : ‘parthal’ (pardal), ‘letuga’ (lletuga), ‘lop’ (llop), ‘formache’ (formage), ’lebre’ (llebre), ’ ’thapara’ (tapera), ’thomiello’ (tomello)…

Mides:

 • Promoció d’estudis tècnics que avalen actuacions urbanístiques o d’utilisació i aprofitament de recursos naturals, sobre tot en obtenció de materies per a generar energia i combustibles.
 • Impulsarem estudis de proyectes de models de boscs terrestres i marins, autogestionables i automantenibles, que ajuden al conjunt del seus ecosistemes a perdurar i millorar les seues condicions existencials o la resistència a les amenaces.
 • Reunions en partits polítics i institucions públiques per a pressionar-los per a que duguen a terme els plans de regeneració natural. També per a exigir garanties naturals a l’hora de eixecutar noves infraestructures. Proposició de canvis en la llei.
 • Foment de campanyes informatives, divulgatives i educatives sobre el valor dels nostres ecosistemes, la seua fauna i flora.
 • Campanyes de reivindicació de diferents tipos de transvasaments i solucions hidràuliques.
 • Campanyes i activitats d’involucració de la societat en el manteniment i conservació dels parages naturals, com repoblaments de vegetació, neteja del camp o plaja, etc.
 • Acorts de colaboració i cooperació en atres entitats que es dediquen a qualsevol dels punts exposts en estes mides.
 • Campanyes de recollida de firmes per a recolzar les possibles campanyes mencionades en els atres punts. Campanyes de divulgació de les nostres accions en la web, rets socials i en lo carrer.

 

1121.- Abu Bakú Mamad de Bocairent arreplega les seus harges en romanç ‘No me tanques, no, cara danyosa,¡basta!, a tot home refuse’.

 

SOSTENIBILIDAD COMPETITIVA

Ecologismo con cordura. Conservando la tierra donde vivimos y sus ecosistemas y especies vegetales y animales que los pueblan. Pero respetando la actividad agrícola, ganadera, cinegética y la pesca poniendo en valor los aportes que hacen estas actividades a la conservación de la fauna o flora. Así como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, especialmente los de producción energética para menguar la dependencia de terceros países y la consecuente huella de carbono derivada de ello. Pondremos especial atención a las problemáticas del agua.

El desarrollo económico de las diferentes actividades de cada uno de todos los sectores económicos, debe de poder garantizarse sin dar la espalda a la naturaleza. Pero sin detener la evolución con la excusa de un ecologismo imperante, arbitrario, y muchas veces contradictorio consigo mismo. Así como hay que hallar siempre la compatibilidad entre el ecologismo y el correcto desarrollo y una potente evolución de nuestras infraestructuras.

 

1121.- Abu Bakú Mamad de Bocairent, qui al parlar de les “Harges”, diu utilisar la llengua cristiana (romanç valencià) que es el seu mig d’expressió. Seua és esta harja: ‘Ke fareyo’o ke serad de mibe? Non te tolagas de mibe’.

Medidas:

 • Promoción de estudios técnicos que avalen actuaciones urbanísticas o de utilización y aprovechamiento de recursos naturales, sobre todo en obtención de materias para generar energía y combustibles.
 • Impulsaremos estudios de proyectos de modelos de bosques terrestres y marinos, autogestionables y automantenibles, que ayudan al conjunto del sus ecosistemas a perdurar y mejorar sus condiciones existenciales o la resistencia a las amenazas.
 • Reuniones con partidos políticos e instituciones públicas para presionarlos para que lleven a cabo los planes de regeneración natural. También para exigir garantías naturales a la hora de ejecutar nuevas infraestructuras. Proposición de cambios en la ley.
 • Fomento de campañas informativas, divulgativas y educativas sobre el valor de nuestros ecosistemas, su fauna y flora.
 • Campañas de reivindicación de diferentes tipos de trasvases y soluciones hidráulicas.
 • Campañas y actividades de involucración de la sociedad en el mantenimiento y conservación de los parajes naturales, como repoblaciones de vegetación, limpieza del campo o playa, etc.
 • Acuerdos de colaboración y cooperación en otras entidades que se dedican a cualquiera de los puntos expuestos en estas medidas.
 • Campañas de recogida de firmas para apoyar las posibles campañas mencionadas en los otros puntos. Campañas de divulgación de nuestras acciones en la web, redes sociales y en la calle.

 33.- Abadía Ben Soliman, escritor universal valencià, deixà en romanç “Anals Valencians”.

No responses yet

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *