UNA GRAN ORGANISACIÓ. CREIXIMENT CONTINU I EXPONENCIAL

CREIXIMENT CONTINU I EXPONENCIAL

Les persones són les que fan possibles tots els objectius de l’Agenda Valencianista. En elles nos centrarem per a construir el proyecte, recolzant-nos sobre el restant d’objectius. L’AVM basarà la seua activitat principal en el creiximent de persones vinculades a la mateixa. Hi hauran disponibles varis modos de vinculació en l’entitat per adaptar-nos a tots els perfils de valencians.

L’AVM tindrà una activitat diaria en la captació proactiva d’afiliats i atres modos de vinculació de persones. Se durà a terme en els carrers i places de les localitats valencianes. Tamé se farà porta a porta. Organisarem i participarem en distints events. I dispondrem d’un aparat de divulgació digital competent, per a poder facilitar l’adhesió al proyecte. Tot això, acompanyat d’accions publicitaries i d’atre tipo, que facilitaran ademés de l’unió de valencians a la causa, una completa i continua divulgació dels nostres mensajes i objectius, i les campanyes actives per a acostar-nos a la seua consecució.

¿Per qué o per a qué? Molt simple. Quantes més persones sigam, més força i pressió podrem eixercir sobre els diferents grups i actors de la política local, regional i nacional, per a conseguir els nostres proposits. Perque són les persones les que fan possible la consecució dels objectius de l’Agenda Valencianista, pero no podem obviar que és la política la ferramenta per a portar-los a terme. Per una banda hi ha que treballar junt al poble per a que este tinga un mandat per als polítics, i despuix pressionar a estos per a fer-ho possible

 

“El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l valenciá i’l catalá. Diu este escritor català

Mides:

 • Dispondrem de promotors professionals que treballen diariament en el carrer promocionant l’AVM i les seues campanyes. Estos promotors faran el treball a mija jornada o jornada completa en els carrers, comerços, zones residencials, events i mostradors en events externs o centres de salut o de oci.
 • Dispondrem d’un cos de voluntaris per a reforçar als professionals en la seua tarea, i per a montar carpes informatives.
 • Dispondrem d’una pàgina web per a divulgar tota la nostra activitat, i com enllaç per adherir-se a l’AVM. Tindrem per a este comés un aparat de Rets Socials competent i dinàmic. Farem campanyes puntuals de ‘Mailing’ (enviament de correus electrònics) i crearem una ‘Newsletter’ (bolletí informatiu).
 • Dispondrem d’una Sèu, en l’objectiu d’ampliar el número de Sèus per a estar presents i abarcar tot el territori valencià
 • Farem campanyes de publicitat puntuals i continues, en rets socials, prensa, ràdio i televisió, ademés de soports publicitaris en vies públiques com cartells i tanques publicitàries.
 • Divulgar la nostra image de marca és essencial per a generar confiança en la percepció de la mateixa dins de la població, i com recolzament per al treball dels promotors, voluntaris, i demés colaboradors. Per això farem un merchandishing adaptat als perfils que més incidència tenen i a les tendències de cada moment.
 • Campanyes de divulgació de la marca recolzant els negocis de les localitats a treballar pels equips de promotors i voluntaris. Són eixemple d’allò, campanyes per a promocionar “l’almorzaret” en els bars, de “recolzament al comerç de poble o deBbarri”. Aixina com posar vidrioles per a almoines en els comerços o caixes solidaries per a la recollida d’aliments o roba. Entre atres iniciatives.

 

Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, “la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell”. I reconeixia “una major antiguetat de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s’hagen mes proximes al llati”. (Dámaso Alonso)

 

UNA GRAN ORGANIZACIÓN

CRECIMIENTO CONTINUO Y EXPONENCIAL

Las personas son las que hacen posibles todos los objetivos de la Agenda Valencianista. En ellas nos centraremos para construir el proyecto, apoyándonos sobre el resto de objetivos. La AVM basará su actividad principal en el crecimiento de personas vinculadas a la misma. Habrá disponibles varios modos de vinculación con la entidad para adaptarnos a todos los perfiles de valencianos.

La AVM tendrá una actividad diaria en la captación proactiva de afiliados y otros modos de vinculación de personas. Se llevará a cabo en las calles y plazas de las localidades valencianas. También se hará puerta a puerta. Organizaremos y participaremos en distintos eventos. Y dispondremos de un aparato de divulgación digital competente, para poder facilitar la adhesión al proyecto. Todo eso, acompañado de acciones publicitarias y de otro tipo, que facilitarán además de la unión de valencianos a la causa, una completa y continúa divulgación de nuestros mensajes y objetivos, y las campañas activas para acercarnos a su consecución.

¿Por qué o para qué? Muy simple. Cuantas más personas seamos, más fuerza y presión podremos ejercer sobre los diferentes grupos y actores de la política local, regional y nacional, para conseguir nuestros propósitos. Porque son las personas las que hacen posible la consecución de los objetivos de la Agenda Valencianista, pero no podemos obviar que es la política la herramienta para llevarlos a cabo. Por una parte hay que trabajar junto al pueblo para que este tenga un mandato para los políticos, y después presionar a estos para hacerlo posible

Llengua Valenciana: La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Obra: Los Trabajos de Pérsiles y Segismunda (Miguel de Cervantes. 1547-1616)

Medidas:

 • Dispondremos de promotores profesionales que trabajen diariamente en la calle promocionando la AVM y sus campañas. Estos promotores harán el trabajo a media jornada o jornada completa en las calles, comercios, zonas residenciales, eventos y mostradores en eventos externos o centros de salud o de ocio.
 • Dispondremos de un cuerpo de voluntarios para reforzar a los profesionales en su tarea, y para montar carpas informativas.
 • Dispondremos de una página web para divulgar toda la información y nuestra actividad, y como enlace para adherirse a la AVM. Tendremos para este cometido un aparato de Redes Sociales competente y dinámico. Haremos campañas puntuales de ‘Mailing’ (envío de correos electrónicos) y crearemos una ‘Newsletter’ (boletín informativo).
 • Dispondremos de una Sede, con el objetivo de ampliar el número de sedes para estar presentes y abarcar todo el territorio valenciano
 • Haremos campañas de publicidad puntuales y continuas, en redes sociales, prensa, radio y televisión, además de soportes publicitarios en vías públicas como carteles y vallas publicitarias.
 • Divulgar nuestra imagen de marca es esencial para generar confianza en la percepción de la misma dentro de la población, y como apoyo para el trabajo de los promotores, voluntarios, y demás colaboradores. Por eso haremos un merchandishing adaptado a los perfiles que más incidencia tienen y a las tendencias de cada momento.
 • Campañas de divulgación de la marca apoyando los negocios de las localidades a trabajar por los equipos de promotores y voluntarios. Son ejemplo de ello, campañas para promocionar el “almorzareta” en los bares, de “apoyo al comercio de pueblo o de barrio”. Así como poner huchas para limosnas en los comercios o cajas solidarias para la recogida de alimentos o ropa. Entre otras iniciativas.

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios. (D. Salvador de Madariaga)

No responses yet

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *