Coneiximent dels símbols valencians i recuperació i conservació dels mateixos, ya que són fruit i reflex de la nostra història. Molta simbologia, principalment l’heràldica, és fruit o herència dels personages ilustres, i en definitiva d’esta terra. Part de la nostra riquea cultural.

És importantíssim conéixer i reconéixer els nostres símbols, per a poder conservar-los, i per a mostrar-los, i lluir-los, tamé en orgull per ells i lo que representen cada u.

Posarem especial atenció al coneiximent, foment, i la correcta utilisació de la Real Senyera Valenciana Coronada sobre Blau junt a l’asta, màxim símbol per a tot el Regne de Valéncia, des de que en 1377 nos la concedira Pere IV El Cerimoniós. I treballarem per a revertir la falsa creència que s’ha estés des del pancatalanisme, de que només és de la ciutat de Valéncia, Cap i Casal del Regne de Valéncia .

“Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianischen”. (Llímits lingüístics i dialectes de frontera del valencià). (Tübingen) Zeigschrift für Romanische Philologie, 29. Pags. 712-731. 1905.

Mides:

 • Divulgació de totes les activitats, conferències, ponències, charrades, etc, sobre els nostres símbols, de qualsevol atra entitat.
 • Organisació, coorganisació i participació, en events del mateix tipo.
 • Una secció en la nostra web i contingut en les nostres Rets Socials, que mostre la nostra simbologia.
 • Denúncia de les falsificacions, tergiversacions o manipulacions dels nostres símbols o l’informació divulgada sobre ells per qualsevol entitat i en qualsevol mig. Denúncia d’utilisació de símbols aliens, per part d’empreses, Administracions Públiques, o qualsevol tipo d’entitat. Exigència de rectificació. Campanyes de pressió per a conseguir les rectificacions.
 • Divulgació dels fets, les nostres accions i els resultats, tant en els mijos digitals com en les campanyes de divulgació i captació per part de nostres promotors i voluntaris.

 

Aixo es una cosa que els valencians hauran de decidir, perque nomes de vosatres depen. En tot cas, inclus posant-me en la posició de que fora un dialecte, yo crec que te totes les caracteristiques per a convertir-se en una llengua a tots els efectes. Pero depén de la voluntat que tinguen els propis valencians per a conservar la seua llengua. Hasn Josef Niederehe

LOS SÍMBOLOS VALENCIANOS

Conocimiento de los símbolos valencianos y recuperación y conservación de los mismos, dado que son fruto y reflejo de nuestra historia. Mucha simbología, principalmente la heráldica, es fruto o herencia de los personajes ilustres, y en definitiva de esta tierra. Parte de nuestra riqueza cultural.

Es importantísimo conocer y reconocer nuestros símbolos, para poder conservarlos, y para mostrarlos, y lucirlos, también con orgullo por ellos y lo que representan cada uno.

Pondremos especial atención en el conocimiento, fomento, y la correcta utilización de la Real Señera Valenciana Coronada sobre Azul junto al asta, máximo símbolo para todo el Reino de Valencia, desde que en 1377 nos la concediera Pedro IV El Ceremonioso. Y trabajaremos para revertir la falsa creencia que se ha extendido desde el pancatalanismo, de que sólo es de la ciudad de Valencia, capital del Reino de Valencia.

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua. Simó Santonja. 1975

Medidas:

 • Divulgación de todas las actividades, conferencias, ponencias, charlas, etc, sobre nuestros símbolos, de cualquier otra entidad.
 • Organización, coorganización y participación, en eventos del mismo tipo.
 • Una sección en nuestra web y contenido en nuestras Redes Sociales, que muestre nuestra simbología.
 • Denuncia de las falsificaciones, tergiversaciones o manipulaciones de nuestros símbolos o la información divulgada sobre ellos por cualquier entidad y en cualquier medio. Denuncia de utilización de símbolos ajenos, por parte de empresas, Administraciones Públicas, o cualquier tipo de entidad. Exigencia de rectificación. Campañas de presión para conseguir las rectificaciones.
 • Divulgación de los hechos, nuestras acciones y los resultados, tanto en los medios digitales como en las campañas de divulgación y captación por parte de nuestros promotores y voluntarios.

Me llena de pena, que por motivos extraculturales, se ose poner en duda algo tan evidente como la paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista a los islámicos por el rey Jaime I. Torcuato Luca de Tena

No responses yet

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *