Coneiximent i promoció de l’autèntic idioma valencià, vernàcul d’esta regió des de fa més de mil anys i màxim exponent de la Cultura Valenciana.

El respecte per a les dos llengües cooficials, no deu restar-li importància a l’idioma propi, genuí i exclusiu de la regió valenciana: la milenaria llengua valenciana. Llengua que des del temps dels àraps té referències, i que en els últims temps s’ha vist embolicada en un procés de barreja en el català, en l’únic sentit d’una suplantació per esta llengua aliena, en el fi últim d’acostar-nos al proyecte ‘nacional’ e imperialiste del pancatalanisme: els inexistents ‘països catalans’. Este fet, ha ocasionat que la gent perceba el ‘valencià oficialisat’ com un model artificiós i alluntat de la realitat llingüística de la parla viva i majoritaria dels valencians. Difícilment practicable tant oralment com per escrit, desnaturalisat, i que dificulta el seu us i la seua recuperació social, creant una creixent desafecció, i provocant que els que més suspenen acadèmicament siguen els valencià parlants de llengua materna.

Mosatros treballarem pel rescat i dignificació de les formes genuïnes, hui en dia relegades a ‘vulgarismes o coloquials’ i tapades, des de les nostres pròpies Institucions Públiques. Fomentarem un model per a la Llengua Valenciana que siga natural, adequat, identificador, cohesionador, assimilable i practicable. Per això divulgarem l’autèntica normativa de la Llengua Valenciana que té més de 40 anys, pero basada en les gramàtiques i ortografies de Josep Nebot i Pérez – llingüista i bibliotecari de professió, farmacèutic d’estudis-, i el Pare Lluis Fullana i Mira – gramàtic, erudit, religiós i catedràtic de la Càtedra de Llengua Valenciana de 1918 i membre de la RAE- (gramàtiques i ortografies totes elles, més que centenàries) normativisada per la més que centenària, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i divulgada i ensenyada per Lo Rat Penat. Demanarem la restauració de la Filologia Valenciana.

L’obtenció d’un Còdic ISO específic, exclusiu i independent per a la Llengua Valenciana és un objectiu prioritari.

Demanarem que en el Diccionari de la RAE aparega restaurada l’entrada “Lengua Valenciana” i que apareguen els termens “valencianista”, “sorollista”, i molts atres valencianismes que no estan.

Joan Esteve, Venecia 1489, publicà el Liber Elegantiorum, ‘escrit en latina et valentiana lingua’. El Liber Elegantiorum es el primer diccionari d´una llengua romanica.

Mides:

 • Totes les nostres comunicacions i texts, estaran escrits bilingües, castellà o espanyol, i en idioma valencià o llengua valenciana. Esta última estarà codificada sempre en la normativa de la RACV, coneguda popularment com Normes d’El Puig per ser, el monasteri de dita localitat, el lloc a on se firmaren per a ratificar-les en 1981 (foren elaborades en 1979) per més de 1000 valencians que representaven a tota la societat del territori valencià, l’històric Regne de Valéncia.
 • Se realisaran activitats per a chiquets, jóvens i majors a on ensenyar-los la realitat històrica i llingüística valenciana. Ensenyant-los els autèntics símbols i l’autèntica llengua valenciana, i el respecte pel valencià i l’espanyol. L’importància de conservar la ‘parla dels yayos’, alluntant les ‘modes’ impostes des dels coleges i colaboracionistes del pancatalanisme, a on se’ls anima a gastar paraules alienes preferentment respecte ‘el parlar ‘vulgar’ -segons els colaboracionistes- de sa casa.
 • Dedicarem una secció en la nostra web, específicament per a informar de cites, personages, obres, i en definitiva, tot lo relacionat històricament en la Llengua Valenciana. També molts continguts de les nostres rets socials, anirà dirigits en este sentit.
 • Se divulgarà la web de la Secció de Llengua de la RACV, i especialment el diccionari i el traductor. Tamé el seu diccionari físic en paper. Se divulgaran els cursos de Lo Rat Penat. I tot això se farà continua i activament, per mijos digitals i pels equips de promotors i voluntaris a peu de carrer, events, etc.
 • En un futur, està prevista una secció pròpia de cursos de Llengua Valenciana, portada per professors titulats per Lo Rat Penat.
 • Se denunciarà l’utilisació de paraules alienes per part d’Administracions Públiques, empreses, organisacions i qualsevol atre tipo d’entitat, privada, colectiva, publicoprivada, etc
 • Organisarem events destinats a este fi. Colaborarem i assistirem a events creats per atres organisacions per al mateix fi. Divulgarem tots els actes i events que giren entorn de la defensa de la genuïna Llengua Valenciana, tant propis, com organisats per qualsevol atra entitat.
 • Crearem convenis i divulgarem, mijos de comunicació escrits en paper tradicional i digitals que gasten l’autèntica normativa de la Llengua Valenciana, les Normes d’El Puig, per a difondre part del seu contingut en la finalitat de donar-los a conéixer. En un futur, destinarem recursos propis per a fomentar l’aparició de nous mijos d’este tipo, inclús radiofònics o de televisió.
 • Enviarem cartes a autoritats, informant del problema que patim en este sentit els valencians i sugerint-los la verdadera normativa de l’idioma valencià, per a que la gasten.
 • Realisarem peticions, campanyes de pressió i informatives, i arreplegades de firmes digitals i físiques per a conseguir estos objectius.
 • Divulgarem totes les nostres activitats i campanyes i els resultats de les mateixes pel mig dels mijos propis digitals i les campanyes de carrer.

 

Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, Traduix “Lo carcer d´amor”, ‘traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa’. Tambe va traduir “La revelacio del benaventurat apostol Pau” i “Cordial d´anima, abdos en Valencia 1495, ‘de vulgar idioma castella en valenciana prosa’.

 

DEFENSA DEL IDIOMA VALENCIANO

Conocimiento y promoción del auténtico idioma valenciano, vernáculo de esta región desde hace más de mil años y máximo exponente de la Cultura Valenciana.

El respeto por las dos lenguas cooficiales, no debe restarle importancia al idioma propio, genuino y exclusivo de la región valenciana: la milenaria Lengua Valenciana. Lengua que desde el tiempo de los árabes tiene referencias, y que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en un proceso de mezcla con el catalán, con el único sentido de una suplantación por esta lengua ajena, con el fin último de acercarnos al proyecto ‘nacional’ e imperialista del pancatalanismo: los inexistentes ‘países catalanes’. Este hecho, ha ocasionado que la gente perciba el ‘valenciano oficializado’ como un modelo artificioso y alejado de la realidad lingüística del habla viva y mayoritaria de los valencianos. Difícilmente practicable tanto oralmente como por escrito, desnaturalizado, y que dificulta su uso y su recuperación social, creando una creciente desafección, y provocando que los que más suspenden académicamente sean los valenciano hablantes de lengua materna.

Nosotros trabajaremos por el rescate y dignificación de las formas genuinas, hoy en día relegadas a ‘vulgarismos o coloquiales’ y tapadas, desde nuestras propias Instituciones Públicas. Fomentaremos un modelo para la Lengua Valenciana que sea natural, adecuado, identificador, cohesionador, asimilable y practicable. Por eso divulgaremos la auténtica normativa de la Lengua Valenciana que tiene más de 40 años, pero basada en las gramáticas y ortografías de Josep Nebot y Pérez – lingüista y bibliotecario de profesión, farmacéutico de estudios-, y el Padre Lluis Fullana  Mira – gramático, erudito, religioso y catedrático de la Cátedra de Lengua Valenciana de 1918 y miembro de la RAE- (gramáticas y ortografías todas ellas, más que centenarias) normativizada por la más que centenaria, Real Academia de Cultura Valenciana, y divulgada y enseñada por Lo Rat Penat. Pediremos la restauración de  la Filología Valenciana.

La obtención de un Código ISO específico, exclusivo e independiente para la Lengua Valenciana es un objetivo prioritario.

Pediremos que en el Diccionario de la RAE aparezca restaurada la entrada “Lengua Valenciana” y que aparezcan los términos “valencianista”, “sorollista”, y otros muchos valencianismos que no están.

Joan Bonlabij, catala de Tarragona, traduix “Blanquerna” de Ramon Llull, Valencia 1521, ‘traduit en la llengua valenciana… encara que no siga docto en esta llengua per ser-me peregrina i extrangera’.

Medidas:

 • Todas nuestras comunicaciones y textos, estarán escritos bilingües, castellano o español, y en idioma valenciano o lengua valenciana. Esta última estará codificada siempre en la normativa de la RACV, conocida popularmente como Normas de El Puig por ser, el monasterio de dicha localidad, el lugar donde se firmaron para ratificarlas en 1981 (fueron elaboradas en 1979) por más de 1000 valencianos que representaban a toda la sociedad del territorio valenciano, el histórico Reino de Valencia.
 • Se realizarán actividades para niños, jóvenes y mayores donde enseñarles la realidad histórica y lingüística valenciana. Enseñándoles los auténticos símbolos y la auténtica lengua valenciana, y el respeto por el valenciano y el español. La importancia de conservar el ‘habla de los abuelos’, alejando las ‘modas’ impuestas desde los colegios y colaboracionistas del pancatalanismo, donde se les anima a gastar palabras ajenas preferentemente respecto el hablar ‘vulgar’ -según los colaboracionista- de su casa.
 • Dedicaremos una sección en nuestra web, específicamente para informar de citas, personajes, obras, y en definitiva, todo lo relacionado históricamente con la Lengua Valenciana. También mucho contenidos de nuestras redes sociales, irá dirigido en este sentido.
 • Se divulgará la web de la Sección de Lengua de la RACV, y especialmente el diccionario y el traductor. También su diccionario físico en papel. Se divulgarán los cursos de Lo Rat Penat. Y todo eso se hará continua y activamente, por medios digitales y por los equipos de promotores y voluntarios a pie de calle, eventos, etc.
 • En un futuro, está prevista una sección propia de cursos de Lengua Valenciana, llevada por profesores titulados por Lo Rat Penat.
 • Se denunciará la utilización de palabras ajenas por parte de Administraciones Públicas, empresas, organizaciones y cualquier otro tipo de entidad, privada, colectiva, publicoprivada, etc
 • Organizaremos eventos destinados a este fin. Colaboraremos y asistiremos a eventos creados por otras organizaciones para el mismo fin. Divulgaremos todos los actos y eventos que giran alrededor de la defensa de la genuina Lengua Valenciana, tanto propios, como organizados por cualquier otra entidad.
 • Crearemos convenios y divulgaremos, medios escritos en papel tradicional y digitales que gasten la auténtica normativa de la Lengua Valenciana, las Normas de El Puig, para difundir parte de su contenido con el fin de darlos a conocer. En un futuro, destinaremos recursos propios para fomentar la aparición de nuevos medios de este tipo, incluso radiofónicos o de televisión.
 • Enviaremos cartas a autoridades, informando del problema que sufrimos en este sentido los valencianos y sugiriéndoles la verdadera normativa del idioma valenciano, para que la gasten.
 • Realizaremos peticiones, campañas de presión e informativas, y recogida de firmas digitales y físicas para conseguir estos objetivos.
 • Divulgaremos todas nuestras actividades y campañas y los resultados de las mismas por medio de los medios propios digitales y las campañas de calle.

 

Marti de Viciana, naixcut en Burriana en 1502, diu “la Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua latina por derecha línea y propagación”.

No responses yet

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *